PUTNI NALOZI

Kako je 01.09.2019. stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak u kojem se između ostalog mijena visina dnevnice sa 170,00 kuna na 200,00 kuna, iskoristit ćemo ovu priliku da vas malo podsjetimo o putnim nalozima.

Putni nalog je službeni dokument bilo koje pravne osobe, uključujući i udruge, koji prati zaposlenike i volontere udruge na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu. Putni nalog se sastoji od sljedećih elemenata: samog putnog naloga, putnog računa i izvještaja o završenom službenom putu. Pravilnikom je propisano da se svi troškovi za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i dokumenata kojima se trebaju dokazati troškovi nastali tijekom tog putovanja. Osnovni podaci koje svaku putni nalog treba sadržavati su sljedeći: datum izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu svi računi kao npr. računi za cestarine, putne karte ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo. Putni nalog  mora biti ispisan u papirnatom obliku u trenutku upućivanja zaposlenika ili volontera na put.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva