Podrška OCD-ima

RADUIS V (UP.04.2.1.06.0038)                                                                                                             

Upravljačko tijelo: MInistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Poziv: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada (UP.04.2.1.06)

Nositelj projekta:  DKolektiv – organizacija za društveni razvoj

Partneri:  Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, Grad Rijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Vrijeme trajanja:  30. 10. 2020. – 29. 10. 2023.

Proračun:  3.568.878,67 kn.

Ciljna skupina: OCD, lokalne i regionalne samouprave, socijalni partneri, visokoobrazovne i znanstvene ustanove

Opis:

Projekt „Radius V“ je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH . Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ciljevi projekta:

Stvaranje poticajnog okruženja za daljnji razvoj volonterstva kroz: a) jačanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta OCD-a i b) poticanje umrežavanja, suradnje i strukturiranog dijaloga između OCD-a, lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera, visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova s ciljem razvoja učinkovitih javnih politika u području razvoja volonterstva.

Uspostavljanje i pilotiranje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano praćenje, istraživanje i mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj RH kroz udruživanje stručnih kompetencija volonterskih centara i akademske zajednice (Filozofski fakultet Rijeka i drugi stručnjaci koji se bave znanstvenim radom u području volonterstva.

Očekivani rezultati:

 1. Jačanje partnerstava organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže (provedena analiza ključnih dionika i izrađena baze relevantnih dionika u području volonterstva; tematska mreža za razvoj volonterstva broji 18 članova, predstavnika OCD-ova, lokalne i regionalne samouprave, fakulteta, socijalnih partnera i redovito se sastaje; uspostavljena mreža koordinatora volontera; uspostavljen program korporativnog volontiranja i razvoj modela volontiranja zaposlenika)
 2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva (provedeno ukupno 6 ispitivanja javnog mnijenja u koje je uključeno 300 organizatora volontiranja u području ispitivanja potreba za daljnji razvoj volonterstva te 1000 građana u ispitivanje javnog mnijenja o volontiranju)
 3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene (izrađene smjernice za kreiranje javnih politika; provedena 3 znanstvena istraživanja o obimu i strukturi volontiranja u RH; objavljena 4 znanstvena i 2 stručna članka na temelju provedenih znanstvenih istraživanja)
 4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima (izrađeno 6 smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na istraživanjima provedenim kroz projekt; održano 5 događanja na kojima su predstavljene smjernice relevantnim dionicima)
 5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencijama (izrađena metodologija i alati mjerenja utjecaja volontiranja, provedeno 6 pilot testiranja na osnovu kojih je izrađeno 6 analiza društvenog utjecaja; održana 2 događanja na kojima će se predstaviti analize relevantnim dionicima)
 6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka (održano 9 strukturiranih dijaloga u koje su uključeni svi relevantni dionici, održana 4 okrugla stola na teme javnih politika, održane 4 regionalne koordinacije o dosadašnjoj primjeni i dopunama ZoV-u; održane 1 nacionalne konzultacije s relevantnim ministarstvom; redovito praćenje europskih politika i razmjena primjera dobre prakse kroz Europski volonterski centar)
 1. Promidžba i vidljivost (održane 2 nacionalne konferencije za dionike relevantne za razvoj volonterstva; provedene 3 manifestacije “Hrvatska volontira” na nacionalnoj razini; izrađena 4 promotivna banera i 2000 komada info letaka)

PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA

Program financira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nositelj programa: Centar za civilne inicijative

Ciljna skupina: Organizacije civilnoga društva (OCD)

Vrijeme trajanja: 01.01.2021. – 31.12.2021.

Na temelju odredbi Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga druš’tva I Olduke Upravnog odbora, Nacionalna zaklada i Suradna organizacija (Centar za civilne inicijative) ugovaraju Programsku suradnju u provođenju programa regionalnog razvoja civilnoga društva.

Aktivnosti I usluge koje se financiraju iz Programa u 2021. godini su:

Izobrazba/radionice:

 1. Upravljanje projektnim ciklusom I procjena potreba u lokalnoj zajednici
 2. Upravljanje volonterima
 3. Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva s primjerima učinkovitih modela upravljanja
 4. Osiguranje kvalitetno provedbe projekata financiranih iz javnih izvora
 5. Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva
 6. Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama
 7. Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnoga društva
 8. Kako izraditi strateški i operativni plan organizacije civilnoga društva
 9. Razvoj društvenog kapitala u loklanoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje organizacija civilnoga društva u zajednici
 10. Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa organizacija civilnoga društva

Vođenje on-line savjetovanja za udruge – https://cci.hr/tema/financijskatocka/

Savjetovanje udruga u virtualnom prostoru udrugama dostupnim alatima

Održavanje facebook kampanja za udruge

Program regionalnog razvoja civilnoga društva

Program regionalnog razvoja dio je Programske suradnju u području podrške organizacijama civilnoga društva i lokalnim zajednicama koju je uspostavila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uspostavila sa suradnim organizacijama.

Program regionalnog razvoja podrazumijeva provođenje usluga kojima se jačaju sposobnosti organizacija civilnoga društva, a kroz suradnju sa Suradnom organizacijom i kroz djelovanje središnje jedinice podrške i regionalnih podružnica Nacionalne zaklade osigurava se ujednačenost i
cjelovitost Programa na području cijele Republike Hrvatske kako bi iste vrste usluga bile dostupne svih korisnicima Programa regionalnog razvoja.

Vrijeme trajanja: 01.01.2018. – 31.12.2018.

Vrste usluga koje Suradne organizacije pružaju kroz ovaj Program su usluge:

 • savjetovanja: obavljanje savjetovanja telefonom, e-poštom ili osobno vezano uz tehničku pripremu prijedloga projekata (bez sugeriranja sadržaja i/ili pisanja projektnih prijedloge), savjete vezane uz osnivanje i djelovanje organizacija civilnoga društva i/ili građanskih inicijativa te ostale savjete vezane uz djelovanje organizacija civilnoga društva u lokalnim zajednicama
 • izobrazbe: obuhvaća teme kao što su organizacijski razvoj, volonterstvo i  sustav kvalitete djelovanja
 • uvođenja i primjene sustava kvalitete za organizacije civilnoga društva.

Suradne organizacije u provedbi Programa regionalnog razvoja imaju sljedeće zadaće:

 • Podrška organizacijama civilnoga društva u lokalnim zajednicama
 • Podrška prijaviteljima na natječaje iz EU fondova

Područje provedbe:

Program se provodi u koordinaciji središnje jedinice za podršku u Nacionalnoj zakladi u Zagrebu za županije: Zagrebačku i Grad Zagreb, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku.

Nacionalna zaklada na svojoj službenoj mrežnoj stranici ističe djelovanje Suradne organizacije – Centar za civilne inicijative – kao dionika programa podrške organizacijama civilnoga društva i lokalnim zajednicama u Republici Hrvatskoj kroz Program regionalnog razvoja.

Projekt: „Izgradnja kapaciteta udruga udomitelja“

Projekt financira Unicef ured za Hrvatsku

Poziv: Institutional contract for capacity development of foster parents associations

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Ciljna skupina: 8 udruga udomitelja članica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo iz Zagreba, Ogulina, Čakovca, Đurđevca, Varaždina, Ivanca, Splita i Vukovara

Ciljevi projekta:

 1. Utvrditi potrebe, prioritete i područje rada, prijašnja znanja i dostignuća za svaku od 8 udrugu udomitelja
 2. Izgraditi sposobnosti 8 udruga udomitelja za strateško promišljanje i planiranje
 3. Povećati sposobnosti udruga udomitelja za prikupljanje sredstava, vođenje administracije udruge i upravljanje volonterima
 4. Izraditi 8 strateških planova udruga udomitelja

Područje provedbe: Zagreb, Ogulin, Čakovec, Đurđevac, Varaždin, Ivanec, Split, Vukovar

Vrijeme trajanja: 01.12.2017. – 31.07.2018.

Proračun projekta: 92.904,00  kn

Kratki opis projekta:

Centar za civilne inicijative je tijekom provedbe projekta izvršio analizu dokumentacije svih udruga udomitelja koji su bili ciljana skupina projekta, proveo 8 procesa strateškog planiranja i izradio u suradnji s predstavnicima udruga završne dokumente strateškog plana. Za sve predstavnike udruga udomitelja u Zagrebu je organizirana i provedena jednodnevna edukacija na temu vođenja administracije udruge, prikupljanja sredstava, jednodnevna edukacija upravljanja volonterima te dvodnevna edukacija na temu pisanja projektnih prijedloga.

Regionalni program E-misija

Program E-misija je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj koji provodi Centar za civilne inicijative uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Vrijeme trajanja: 01.01.2017. – 31.12.2017.

Programom se želi omogućiti organizacijama civilnoga društva i dionicima u razvoju lokalnih zajednica pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga podrške koje će zadovoljiti njihove potrebe u cilju djelovanja za opće dobro.

Program regionalnog razvoja predstavlja ispunjenje jednog od ključnih strateških ciljeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva vezanih uz jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva te ujedno i jednog od ciljeva Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i mjera koje su vezane uz ujednačavanje regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Područje provedbe:

Ujednačenost i cjelovitost Programa osigurava se na području cijele Republike Hrvatske, kako bi iste vrste usluga bile dostupne svim korisnicima Programa regionalnog razvoja, a Program E-misija provodi se u 5 županija središnje Hrvatske: Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Programi regionalne podrške pružaju sljedeće usluge:

 • informiranje: prikupljanje svih relevantnih informacija za organizacije civilnoga društva i lokalne zajednice u regiji u kojoj djeluje Program E-misija, organiziranje baze podataka i diseminacija svih važnih informacija putem tih baza, odgovaranje na pojedinačna pitanja
 • savjetovanje: obavljanje savjetovanja telefonom, e-poštom ili osobno vezano uz sve teme povezane s djelovanjem organizacije civilnoga društva (pravni savjeti, pisanje projekata, osnivanje i djelovanje udruge i dr.)
 • izobrazba: osnovne teme su organizacijski razvoj, javno djelovanje i suradnja i umrežavanje
 • poslovi uvođenja i primjene sustava kvalitete za neprofitni sektor i izobrazbe mentora za sustav kvalitete

Program E-misija, kao i ostali programi uključeni u Program regionalne podrške imaju sljedeće zadaće:

 • razvoj civilnoga društva i lokalnih zajednica
 • tehnička pomoć prijaviteljima na natječaje iz EU fondova

Program ima svoje internetske stranice kao i stranice na društvenim mrežama te zasebnu e-mail adresu, a jednom mjesečno svi su podaci važni za djelovanje organizacija civilnoga društva, kao i za prijave na različite natječaje objedinjeni u mjesečnom biltenu.

Projekt: PRECEDE – “Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi”

Projekt financira Europska komisija, Opća uprava za proširenje kroz Okvirne partnerske sporazume (Framework Partnership Agreements).
Program: Podrška civilnom društvu (CSF-Civil Society Facility), Partnerski programi za organizacije civilnog društva (Partnership Programmes for Civil Society Organisations)

Nositelj projekta:

 • Pomoć deci, Srbija

Partneri:

 • Early Years – the Organisation for Young Children, Sjeverna Irska
 • Partnerë për Fëmijët, Albanija
 • Balkan Sunflowers, Kosovo
 • Centar za civilne inicijative, Hrvatska
 • The First Children`s Embassy in the World – Megjashi, Makedonija
 • Children First, Crna Gora (partner u Fazi 2 provedbe projekta, od 1. siječnja 2015. godine)

Ciljne skupine: Organizacije civilnog društva koje sudjeluju u izgradnji mira i pomirenju, radeći s djecom na Zapadnom Balkanu i u Europi.

Specifični ciljevi projekta:

1. Razviti održivu mrežu organizacija civilnog društva na Balkanu (PRECEDE), koja se bavi djecom predškolske dobi i promiče prihvaćanje i poštivanje različitosti u njihovom odgoju i obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana.
2. Razviti održive nacionalne mreže organizacija koje promiču prihvaćanje i poštivanje različitosti u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi u zemljama Zapadnog Balkana.
3. Povezati nacionalne mreže i mrežu OCD-a Zapadnog Balkana – PRECEDE s Međunarodnom mrežom za djecu predškolske dobi u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama.

Područje provedbe: Sjeverna Irska, Srbija, Albanija, Kosovo, Makedonija i Hrvatska.
Vrijeme trajanja: Trajanje Okvirnog partnerskog sporazuma: 48 mjeseci.
Trajanje dodijeljene financijske potpore: 24 mjeseca.
Proračun projekta: 944.118,00 EUR

Kratki opis projekta:

PRECEDE – Partnerstvo za pomirenje kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi je usmjeren na izgradnju i jačanje kapaciteta OCD-a, kako bi mogle sudjelovati u izgradnji mira i pomirenju, radeći s djecom na Zapadnom Balkanu i u Europi. To uključuje izgradnju sposobnosti za učenje empatije i iskorijenjivanje predrasuda kako bi se ojačala rodna jednakost i promoviralo jednako uključivanje osoba različitih vjeroispovijesti, mogućnosti, etničke, društvene i ostalih pripadnosti.
Tijekom projekta, osnovat ćemo mrežu na nacionalnoj razini i povezati OCD-e, javne i privatne ustanove, stručnjake, donositelje politika, djecu i njihove obitelji, pružatelje usluga, praktičare i lokalne zajednice u izgradnji inkluzivnog društva u kojem djeca i odrasli poštuju različitost. Usmjerit ćemo se na pet komponenti projekta, imajući u vidu specifičnosti svake od zemalja partnera:

   • Stjecanje znanja i vještina vođenja istraživanja
   • Stjecanje znanja i vještina monitoringa i evaluacije
   • Razvoj zagovaračkih kapaciteta za promjene javnih politika u području predškolskog odgoja i obrazovanja
   • Razvoj pomoćnih materijala koji promiču prihvaćanje i suradnju u predškolskoj dobi
   • Razvoj organizacijskih kapaciteta: samopraćenje, evaluacija i osiguravanje kvalitete u pružanju usluga

U početnoj fazi projekta, planirana je izrada Sažetih prikaza javnih politika i praksi u zemljama partnerima, kako bismo se mogli usmjeriti na područja gdje su potrebna poboljšanja. Unutar nacionalne mreže, pet radnih skupina će identificirati potrebe za edukacijom i izraditi plan rada i strategiju za svaku od komponenti.

Nakon početne faze, planiran je razvoj i testiranje metoda, instrumenata, edukativnih modula i programa po komponentama, kako bismo povećali utjecaj hrvatskog civilnog društva za poboljšanje odgojno-obrazovnih politika i praksi u Hrvatskoj, regiji i Europi.

Nositelj projekta je Pomoć deci (Srbija) u partnerstvu s Early Years (Sjeverna Irska, Partnerë për Fëmijët (Albanija), Balkan Sunflowers (Kosovo), Centrom za civilne inicijative i The First Children’s Embassy in the World – Megjashi (Makedonija).

Projekt PRECEDE je od 1. siječnja 2015. godine ušao u drugu fazu provedbe koja će trajati naredne dvije godine, odnosno do kraja 2016. godine.

Partnerskim organizacijama priključila se udruga Children First iz Crne Gore, a ostale su partnerske udruge nastavile svoje sudjelovanje u projektu potpisivanjem ugovora i dogovorom oko budućih projektnih aktivnosti.

Regionalni program E-misija

Program E-misija je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj kojeg zajednički provode organizacije: Centar za civilne inicijative, IKS – Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Savez za pravedno društvo i S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Vrijeme trajanja: 01.12.2013. – 31.12.2016. (uz godišnje produljenje ugovora po odobrenju izvješća)

Ciljevi programa E-misija su

   •  utvrđivanje novih metoda prenošenja znanja organizacijama civilnog društva
   •  učinkovitiji postupci procjena potreba organizacija civilnog društva
   •  primjereno odgovaranje na utvrđene potrebe OCD-a u središnjoj Hrvatskoj

Način rada i vrednote E-misije:

Tri su osnovne značajke djelovanja mreže E-misija u programu regionalnog razvoja: suradnja s lokalnim zajednicama; i prisutnost u zajednicama s manje mogućnosti za izobrazbu te povećanje dostupnosti izobrazbe i informacija za one koji ne mogu doći na info-punktove ili radionice.

Od početka svog djelovanja, regionalna mreža E-misija se trudi sve svoje aktivnosti planirati i izvoditi u suradnji s lokalnim udrugama, samoupravama i pojedincima. Iako takav način u početku zahtijeva više vremena provedenog na terenu i u neposrednom kontaktu s korisnicima, vjerujemo da se dugoročno ovaj pristup višestruko isplati, budući da su ljudi skloniji podržati aktivnosti u čijoj su pripremi sami sudjelovali. Tako su sve teme naših radionica dogovorene kroz komunikaciju s osobama iz lokalnih zajednica u kojima djelujemo i u tome nastojimo biti što fleksibilniji.

Pri izboru zajednica u kojima održavamo radionice, slijedimo načelo da prednost imaju one zajednice koje su udaljenije, prometno izoliranije, s manje mogućnosti za kontakte, umrežavanje i izobrazbu. To znači da ćemo u takvim zajednicama vjerojatno imati manji broj polaznika radionice nego da smo odabrali raditi u većim regionalnim središtima, no vjerujemo da je upravo u takvim zajednicama bitno ulaganje u pojedince i skupine koji će u budućnosti preuzeti ulogu pokretača aktivnosti i podržavatelja drugih inicijativa.

I na kraju, no ne i manje važno, svjesni smo da u većini manjih gradova i općina u našoj zemlji udruge nemaju zaposlenih pa je osobama koje u njima volontiraju često nemoguće izostati s posla da bi sudjelovali u radionicama. Zato nam je bilo jako važno omogućiti članovima i članicama svih udruga dostupnost programa izobrazbe. Stoga smo pokrenuli program učenja na daljinu kako bi što više znanja i vještina bilo dostupno u svakom trenutku svima koji ih trebaju.

Koje usluge program E-misija pruža?

Iste vrste usluga kao i ostale mreže u Hrvatskoj i to na način:

Informiranje:  svakodnevno putem maila, telefona, web stranice i usmeno u uredima u Zagrebu, Bjelovaru, Virovitici i Petrinji.

Savjetovanje: svakodnevno putem  maila i telefona, usmeno u našim uredima jednom tjedno, te na poziv udruga ili jedinica lokalne samouprave jednom mjesečno u udaljenijim općinama.

Izobrazba: organizira se prema utvrđenim potrebama OCD-a u mjestima gdje je sudionicima najlakše doputovati.

“Osnaživanje udruga udomitelja za djecu”

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), a Centar za civilne inicijative sudjeluje u partnerskoj funkciji.

Nositelj projekta: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Partneri: Centar za civilne inicijative, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Veliko srce” Čazma

Ciljane skupine: udruge udomitelja – 192 udomiteljske obitelji koje skrbe o 378 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Područje provedbe: Zagrebačka, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska i Primorsko-goranska županija
Vrijeme trajanja: 29. prosinac 2014. – 28. veljače 2016.

Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta udruga udomitelja za djecu u područjima: organizacijsko djelovanje, volonterski rad i pružanje socijalnih usluga.  Opći cilj projekta je povećati učinkovitost i sposobnost udruga udomitelja za djecu u pružanju socijalnih usluga.

Projekt se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1) izgradnja organizacijskih kapaciteta udruga udomitelja za djecu
2) izgradnja kapaciteta za razvoj volonterstva i
3) unapređenje znanja i kapaciteta za pružanje socijalnih usluga

“Platforma na n-tu – jačanje postojećih i slabije održivih mreža udruga”

Projekt financira EU u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) 

Program: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)
Country based Support Scheme (CBSS)

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative
Partneri: Mreža udruga Krapinsko-zagorske županije
Krapinsko-zagorska županija

Ciljane skupine: Udruge koje predstavljaju nacionalne manjine
Udruge koje predstavljaju osobe s invaliditetom
Udruge mladih
Udruge koje djeluju za dobrobit djece i mladih
Neformalne mreže udruga
Formalne mreže udruga

Područje provedbe: Krapinsko-zagorska županija
Karlovačka županija
Vrijeme trajanja: prosinac 2010. – prosinac 2012.

Proračun projekta: 81.560,00 Eura
Kratki opis projekta
Ciljevima projekta želimo unaprijediti rad postojećih i slabije održivih mreža udruga kao i stvoriti nove modele umrežavanja u Hrvatskoj.  Pri tome ćemo ustanoviti karakteristike udruga koje rade s ranjivim skupinama i razviti metodologiju kontinuiranog samo-osnaživanja novih i postojećih mreža krhkih udruga.

Udruge koje djeluju na dobrobit ranjivih skupina stanovništva: osoba s invaliditetom, nacionalnih manjina, djece i mladih kao i udruge mladih s područja Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije bit će pozvane da se uključe u projekt. Očekujemo se odaziv oko 60 udruga koje tijekom dvije godine imaju priliku:

   • Ustanoviti svoj status razvoja kao organizacije civilnog društva
   • Procijeniti svoj utjecaj u zajednici
   • Procijeniti svoje odnose s javnošću i medijima

I nakon toga pristupiti sustavnoj obuci u ova tri područja.

Putem tiskanih biltena, projektnih brošura i radio jinglova udruge će postupno razvijati svoj utjecaj u zajednici i sliku u javnosti te će razvijajući kapacitete rada tijekom dvije godine oformiti platformu udruga koje rade s ranjivim skupinama stanovništva – „Platformu na n“.

Udruge će kroz „Platformu na n“ razviti metodu samo-praćenja i samo-procjene stupnja razvoja koja će biti objavljena u priručniku za udruge i podijeljena na 300 adresa udruga na ciljanom području.  Na taj način veći broj udruga imati će praktičan priručnik koji će im smanjiti broj pitanja i nedoumica kao i lutanja od ureda do ureda sa uvijek istim pitanjima.

Udruge koje rade s ranjivim skupinama u obje ciljane županije za kraj projekta će snimiti film o svom djelovanju koji će biti prikazan na dva domaća festivala dokumantarnih filmova: Tabor Film festival i Four River Festival.

Ovaj projekt financiran je sredstvima EU, nositelj projekta je Centar za civilne inicijative u partnerstvu s Mrežom udruga Krapinsko-zagorske županije i Krapinsko-zagorskom županijom.

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva