Naručivanje robe/usluga/radova – NARUDŽBENICA

Iako narudžbenica nije obvezan dokument za pravne osobe, još uvijek ga dobavljači traže prilikom
nabavke usluga, robe ili radova. U nekim projektima ugovorna tijela zahtijevat će od udruge da uz
ponudu dobavljača, račun i bankovni izvod dostave i narudžbenicu za nabavku istih.
Narudžbenica je dokument nabave koji kupac šalje dobavljaču u kojem se definiraju količina i vrsta
robe/usluga/radova prema unaprijed dogovorenoj cijeni. Narudžbenica se može slati i u papirnatom
ili u elektroničkom obliku.
Osnovni elementi narudžbenice su:

 • Naziv i podaci naručitelja
 • Naziv i podaci dobavljača
 • Broj narudžbenice
 • Mjesto isporuke
 • Datum izdavanja narudžbenice
 • Rok isporuke
 • Način plaćanja
 • Informacije o robi/uslugama/radovima koji se naručuju: naziv, jedinica, mjere, količina,
  jedinična cijena, ukupan iznos
 • Potpis odgovorne osobe – naručitelja
- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva