RASPODJELA PLAĆA NA VIŠE PROJEKATA

Jedna od svakodnevnih situacija i nerijetko briga voditelja i financijaša organizacija ciivlnoga društva je održivost djelovanja organizacija ali i održivost radnih mjesta. Sa strane gledajući, čini se da mi u udrugama, zakladama, sindikatima imamo osigurane plaće kao u, primjerice, javnom sektoru od trenutka zaposlenja pa do mirovine ili barem dok ne nađemo neko drugo radno mjesto koje bolje odgovara našim potrebama i željama.

Međutim mi u organizacijama civilnoga društva najčešće se financiramo od članarina i po projektima koji su “prošli” na natječaju. Mi smo organizacije koje se projektno financiraju. Imamo li potpisane ugovore, imamo i plaće i zaposlenike, i s druge strane nemamo li projekte, smanjuje nam se broj zaposlenih ili nemamo zaposlenih, često gubimo najbolje suradnike i pripremamo se za sljedeći natječaj u nadi da ćemo „proći“.

Prilikom razrade projektnog prijedloga za otvoreni natječaj, potrebno je razraditi i proračun projekta u kojem je potrebno definirati udio plaće osoba angažiranih na projektu u skladu s opsegom aktivnosti koje će te osobe provoditi tijekom provedbe projekta.

Postotak rada na projektu se određuje u odnosu na opis posla radnika na konkretnom projektu i ugovor o radu koji je osoba sklopila s poslodavcem. Ako je već ranije ugovorom o radu definirano da će osoba raditi puno radno vrijeme (8 sati dnevno), a za provedbu aktivnosti na projektu je potrebno 6 sati dnevno, u proračunu projekta planira se iznos od 75 % plaće te osobe. Ako je pak osoba po ugovoru o radu zaposlena na nepuno radno vrijeme, primjerice 6 sati dnevno, tada će njen angažman na projektu biti 100 % i u proračunu projekta će biti planirana njena cijela plaća definirana i ugovorom o radu i proračunom projekta.

Što kada nam se odobri novi projekt i za provedbu aktivnosti su nam potrebni isti zaposlenici?

Plaća za osobe koje su zaposlene na puno radno vrijeme i već su angažirane na nekom projektu 100 % radnog vremena može biti planirana i u proračunu drugog projekta samo u situaciji da se toj osobi promijeni opis posla u oba projekta ili u više projekata u kojima provodi aktivnosti (ili neka druga osoba preuzme provedbu dijela aktivnosti). U nekim projektima je moguće zatražiti preraspodjelu sredstava za udio u radnom vremenu i plaći a u nekim projektima zbog grant sheme ili natječaja na koji smo se prijavili to možda neće biti moguće.

Dobra vijest je da  osobe koje su zaposlene na nepuno radno vrijeme (primjerice 6 sati dnevno) mogu sklopiti aneks ugovora (ili novi ugovor) na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) i može se planirati 25 % ( 2 sata dnevno) plaće iz drugog projekta. I u ovom slučaju je potrebno zatražiti od ugovornog tijela izvora sredstava prenamjenu da se izmijeni postotak rada radnika iz 100 % u 75 %,  te iznos plaće koji je sada veći jer osoba radi puno radno vrijeme u organizaciji.

Kada plaću raspodjeljujemo na više projekata i na nekima planiramo npr. 4,2 sata rada potrebno je voditi računa kod izvještavanja, (npr. ako nas se traži tablica radnih sati) da to nije 4 sata i 20 minuta već 4 sata i 12 minuta (sat ima 60 min. 20% x 60 minuta = 12 minuta).

Prilikom pravdanja troškova na obračunskim listama potrebno je da odgovorna osoba organizacije  naznači udio plaće radnika koji se odnosi na koji projekt.

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva