GOSPODARSKA DJELATNOST UDRUGA

Pored djelatnosti zbog kojih su osnovane a koje su definirane statutom, udruge mogu obavljati i
gospodarske djelatnosti koje se također propisuju statutom, sukladno posebnim propisima kojima se
uređuju uvjeti za obavljanje vrste djelatnosti.
S obzirom da je člankom 9. Zakona o udrugama propisano da se djelovanje udruge temelji na načelu
neprofitnosti, gospodarska djelatnost se ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili
treće osobe nego samo u svrhu ostvarenja ciljeva osnivanja udruge.
Ako se u obavljanju gospodarske djelatnosti ostvari dobit, sukladno statutu udruge, sredstva se
koriste isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. Načelo zabrane stjecanja dobiti za članove
i treće osobe ne ograničava udrugu da utroši sredstva za podmirivanje troškova određenih poslova
koje za nju obavljaju članovi i druge osobe (zaposlenici, vanjski suradnici, volonteri), a koji doprinose
ostvarivanju ciljeva udruge.
Udruge mogu obavljati gospodarske djelatnosti koje su utvrđene posebnim propisima. Za svaku
gospodarsku djelatnost treba razmotriti odgovarajući zakonodavni okvir (npr. za djelatnost trgovine
Zakon o trgovini, itd.) te provjeriti je li konkretna djelatnost dopuštena ili zabranjena. Ukoliko nije
zabranjena, treba utvrditi pod kojim uvjetima takvu djelatnost može obavljati udruga.
Udruga se može odlučiti za obavljanje gospodarske djelatnosti prilikom osnivanja ili naknadno,
izmjenom statuta. Tada se udruga upisuje u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi
Porezne uprave prema svom sjedištu. Prijavom gospodarske djelatnosti, udruga postaje obveznikom
poreza na dobit čiji obračun se radi jednom godišnje za razdoblje od 01.01. do 31.12.
Porezna osnovica za izračun poreza na dobit je razlika između prihoda (u koje ne ulaze donacije i
članarine) i rashoda (ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti,
niti su posljedica obavljanja te djelatnosti), te uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o
porezu na dobit.
Vezano za knjigovodstvo, udruga mora voditi odvojene knjigovodstvene evidencije za
gospodarsku i neprofitnu djelatnost kako bi se mogla jednostavno izračunati dobit organizacije.
Za cjelokupno poslovanje udruga predaje financijske izvještaje do 28.02. (29.02.2024.), dok za
gospodarsku djelatnost treba predati Obrazac PD do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu.

- Branka Zorić
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva