LIKVIDACIJA UDRUGE

U slučaju kada članovi skupštine udruge donesu odluku o prestanku rada udruge i njezinoj likvidaciji, tada, sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14 i 70/17) udruge prolaze kroz postupak likvidacije ili kroz skraćeni postupak likvidacije, ovisno o situaciji stanja financija udruge.

Na osnovi članka 48. Zakona o udrugama, udruge prestaju s radom u slučajevima kada:

  • Skupština donese odluku o prestanku udruge,
  • Udruga se pripaja drugoj udruzi ili spaja s drugom udrugom ili se dijeli razdvajanjem
  • Je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine koja nije održana
  • Je donesena pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
  • Pokretanjem stečajnog postupka
  • Na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnih za osnivanje udruge  a nadležno tijelo u roku od godinu dana nije donijelo odluku o prijemu novih članova

 

Postupak likvidacije udruge počinje rješenjem nadležnog ureda o prestanku djelovanja udruge i pokretanjem likvidacijskog postupka u kojem se navodi osobno ime likvidatora, razlozi za pokretanje i način postupka likvidacije kao i podatke o promjeni tako da se u registar udruga uz naziv udruge dodaje oznaka: „u likvidaciji“.

Osoba zadužena za likvidaciju udruge – likvidator –  ima obvezu podnijeti zahtjev za upis prestanka rada udruge u roku od 8 dana od donošenja odluke skupštine ili u slučaju stečaja udruge. Likvidator je dužan utvrditi: knjigovodstveno stanje potraživanja i dugovanja, stanje na žiro računu udruge, imovinu udruge i pribaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.

Postupak likvidacije provodi se u roku od 60 dana od dana zaprimanja rješenja nadležnog ureda.

Za potraživanja koja udruga ima likvidator ima obvezu pozvati dužnike na plaćanje u roku od 30 dana, a ako udruga ima dugovanja objaviti poziv na prijavu tražbina također s rokom od 30 dana.

Sukladno članku 53. Zakona o udrugama, imovina udruga u postupku likvidacije se nakon namirenja vjerovnika i plaćanja troškova likvidacije i drugih postupaka u tom procesu, na osnovu odluke skupštine predaje drugoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve. Imovina udruge se ne smije dijeliti između članova i zaposlenika udruge pram istom članku 53. Zakona.

Ako udruga nema imovinu koja je dostatna za podmirenje obveza pokreće se stečajni postupak.

Nakon zaprimljenog izvješća o likvidacijskom postupku i završnog računa nadležni ured donosi odluku o brisanju udruge iz Registra udruga.

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva