BOLOVANJE I OBRAČUN PLAĆE

Za izbivanje s posla zbog bolesti, radnik je dužan poslodavcu u roku od 3 dana od početka bolesti dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad. Početak i duljinu trajanja bolovanja radnika utvrđuje izabrani liječnik opće obiteljske medicine (LOM) što ovisi o vrsti bolesti (Članak 46. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju).

Kako postoje različite vrste bolovanja, tako je I naknada radniku različita. Naknadu za bolovanja dijelimo na onu koja prvih 42. kalendarskih dana isplaćuje poslodavac ili 7 dana ako se radi o invalidu rada (Članak 40. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju), a nakon toga (od 43. kalendarskog dana) dane bolovanje refundira HZZO i za bolovanja koja odmah idu na teret HZZO.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju u Članku 54. , stavka 1 navodi da se „naknada plaće određuje od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovu kojeg se stječe pravo na naknadu plaće“. U Članku 55. propisuje se i da naknada plaće za vrijeme bolovanja ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće, a to znači da poslodavac radniku u prva 42 dana bolovanja može isplatit naknadu i do 100% iznosa plaće.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021.  u Članku 33. propisuje da je osnovica za obračun naknada za 2021. godinu 3.326,00 kn a sukladno tome najniži mjesečni iznos naknade plaće u 2021. godini, za puno radno vrijeme iznosi 25% proračunske osnovice, odnosno 831,50 kuna. Najviši mjesečni iznos naknade plaće na teret HZZO-a je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno iznosi 4.257,28 kuna.

Kako bi utvrdili koji iznos mora obvezno platiti poslodavac, potrebno je izraditi Potvrdu o plaći, poznatiju kao R1 obrazac za prethodnih 6 mjeseci prije nego je nastupilo bolovanje.

Ukoliko radnik nema niti jednu isplaćenu plaću unatrag 6 mjeseci, a kako bi mogao ostvariti naknadu plaće na teret HZZO-a mora imati radni staž u posljednje dvije godine najmanje 9 mjeseci u neprekinutom trajanju ili 12 mjeseci s prekidima. Ako nema dovoljno potrebnog radnog staža, za izračun bolovanja uzima se najniži iznos od 831,50 kn koji se dijeli sa brojem sati mjeseca kada je nastupilo bolovanje, te se satnica množi sa satima bolovanja.

Ukoliko radnik nema svih 6 mjeseci isplaćenu plaću, ali ima prethodno potrebnog staža, i u tom slučaju potrebno je zatražiti obrazac Potvrda o plaći kod bivšeg poslodavca. Ako bivši poslodavac dostavi obrazac i na taj način radnik prikupi punih 6 mjeseci, računa se prosjek 6 mjeseci s oba obrasca te se množi sa satima bolovanja. Mora se pritom paziti da iznos naknade plaće u vrijeme bolovanje ne prelazi iznos od 4.257,28 kn. 

U sluačju da radnik i sa dostavljenim obrascem prethodnog poslodavca nema punih 6 mjeseci, računa se neto iznos najniže mjesečne osnovice za doprinose (bruto iznos 2021.- 3.488,78 kn, a neto iznos 2.791,02 kn). Tada se iznos od 2.791,02 kn dijeli sa satima mjeseca koji je prethodio bolovanju, te se ta osnovica množi sa satima bolovanja.

Potrebno je da poslodavac za potraživanje refundacije od HZZO-a za isplaćenu plaću priložit:

•             Potvrda o plaći (R1)

•             Izvješće o bolovanju (Doznaka)

•             Dokaz o isplaćenoj naknadi (Izvod poslovne banke)

•             Zahtjev za refundacijom

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Članak 39. i Članak 41. bolovanja koja odmah idu na teret HZZO-a su:

–              Bolovanje zbog pratnje osobe upućene na liječenje ili pregled van mjesta prebivališta: naknada je 70%, isplaćuje je poslodavac na teret HZZO-a od prvog dana i ne može biti veća od 4.257,28 kn

–              Bolovanje radi njege djeteta do 3 godine: traje najviše do 60 dana, naknada je 100%, isplaćuje je poslodavac na teret HZZO-a od prvog dana i ne može biti veća od 4.257,28 kn

–              Bolovanje radi njege djeteta od 3-7 godina: traje najviše do 60 dana, naknada je 70%, isplaćuje je poslodavac na teret HZZO-a od prvog dana i ne može biti veća od 4.257,28 kn

–              Bolovanje radi njege djeteta starijeg od 7 godina: traje najviše do 40 dana, naknada je 70%, isplaćuje je poslodavac na teret HZZO-a od prvog dana i ne može biti veća od 4.257,28 kn

–              Bolovanje radi njege člana obitelji – supružnika (bračnog, izvanbračnog, životnog partnera i neformalnog životnog partnera):  s kojim osiguranik živi u zajedničkom kućanstvu: traje najviše do 20 dana, naknada je 70%, isplaćuje je poslodavac na teret HZZO-a od prvog dana i ne može biti veća od 4.257,28 kn

–              Bolovanje zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem: naknada je 100%, obračunava je i isplaćuje HZZO od prvog dana i ne može biti veća od 4.257,28 kn

–              Bolovanje zbog korištenja dopusta u slučaju smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta: traje 3 mjeseca od idućeg dana nakon dana smrti djeteta, naknada je 100%, obračunava je i isplaćuje HZZO

–              Bolovanje zbog priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti: naknada je 100%, isplaćuje je poslodavac ali na teret HZZO od prvog dana bolovanja

Sve naknade za bolovanje, bez obzira tko ih isplaćuje izuzete su od ovrhe.

Poveznice korištene za ovaj tekst su:

https://hzzo.hr/obvezno-osiguranje/privremena-nesposobnost-za-rad

https://www.zakon.hr/z/192/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju

https://mss.gov.hr/zdravstvo/naknada-place-za-vrijeme-privremene-nesposobnosti-za-rad/111

https://www.zakon.hr/z/2692/Zakon-o-izvr%C5%A1avanju-Dr%C5%BEavnog-prora%C4%8Duna-Republike-Hrvatske-za-2021.-godinu

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva