PRIJAVE I ODJAVE NA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prvi korak kod prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je prijava poslodavca.  Prijava poslodavca podnosi se područnoj službi/ispostavi prema sjedištu poslodavca. Prilikom prijave poslodavca potrebno je:

  1. Ispuniti tiskanicu M-11P za prijavu početka poslovanja poslodavca kao obveznika doprinosa
  2. Rješenje/izvadak o upisu u odgovarajući registar (samo na uvid)
  3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (samo na uvid)

Nakon izvršene prijave poslodavca može se izvršiti prijava radnika. Prijava o početku osiguranja se vrši preko obrasca M-1P i rok za prijavu je najranije 8 dana prije početka rada a najkasnije prije samog početka rada.  U praksi se savjetuje da to bude dan prije nego radnik započne s radom jer ako se prijava radi isti dan kad se započinje s radom teško je dokazati da je ista napravljena prije samog početka rada, odnosno radnog odnosa.

Ukoliko tijekom trajanja osiguranja radnika dolazi do promjena, ispunjava se obrazac M-3P na kojem se mijenjaju informacije poput radnih sati, stručne spreme, statusa i drugo.

Kod odjave radnika sa HZMO potrebno je ispuniti obrazac M-2P – prijavu o prestanku osiguranja.

Svi poslodavci koji zapošljavaju 3 ili više osoba dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.  E-prijave (LANA) je web aplikacija koja omogućava elektroničke prijave i odjave, promjene statusa osiguranja za radnike i promjene podataka o obvezniku osiguranja tj. poslodavcu. Poslodavci se za ovu uslugu mogu prijaviti tako da korisnik bude zakonski odgovorna osoba, primjerice predsjednik ili tajnik a također može biti i „posrednik“ što je u većini slučajeva knjigovodstveni servis. Za prijavu ovim putem potrebno je koristiti ili USB tokene neke od banaka, FINA USB, ili čitač kartica.

Kod prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) potrebni su sljedeći dokumenti

  1. Tiskanica T-1
  2. Kopija tiskanice M-11P sa HZMO
  3. Rješenje/izvadak o upisu u odgovarajući registar (samo na uvid)
  4. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (samo na uvid)

Prilikom prijave ili odjave radnika na HZMO automatski se vrši i prijava na HZZO te nije potrebno raditi posebnu prijavu/odjavu radnika. Kod promjene tijekom osiguranja na HZMO potrebno je napraviti i promjenu na HZZO putem Tiskanice T-2.

Potrebno je naglasiti da je nakon odjave zaposlenika rok za prijavu na:

–              HZZO 30 dana od dana prestanka osiguranja kako bi se osiguralo zdravstveno osiguranje

–              HZZ 30 dana od dana prestanka osiguranja kako bi se koristile naknade za nezaposlene.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva