IZRADA I IZDAVANJE RAČUNA U NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

Izlazni računi koje neprofitne organizacije izdaju za svoje usluge ili prodaju proizvode I robu, mogu se izdati u papirnatom ili u elektroničkom obliku.

Članak 26. Zakona o računovodstvu propisuje da se poslovne knjige i ostale financijske informacije sastavljaju na hrvatskom jeziku a iznosi se izražavaju u kunama. U isto vrijeme, Članak 81. poreza na dodanu vrijednost propisuje da se iznosi na računima iskazuju u kunama a uz to mogu biti iskazani i u bilo kojoj drugoj valuti. Jedini uvjet je da ako je udruga obveznik PDV-a, iznos PDV-a koji se mora platiti treba biti iskazan u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a i da su bitni elementi računa navedeni i na hrvatskom jeziku.

 

Podsjećamo da su obavezni elementi računa:

 1. Izdavatelj računa: naziv, adresa, OIB
  2. Primatelj računa (kupac, klijent): naziv, adresa, OIB
  3. Broj računa (Sukladno Odluci o numeriranju računa)
 2. Datum i vrijeme izdavanja računa
  5. Datum dospijeća
  6. Vrsta usluge/robe: uobičajeni naziv, cijena, količina
  7. Porezi (PDV i sl.): Iznosi poreza po stopama ako ste u sustavu PDV-a i ukupan iznos sa porezima ili Iznos bez poreza sa naznako  Oslobođenja
  8. Način plaćanja (primjerice transakcijski račun)
  9. Identifikator osobe koja kreira račun: Ime i prezime ili Oznaka operatera

Dodatno račun može sadržavati  i IBAN za uplatu i kontakt telefon ili e-mail, model i poziv na broj, bar kod za uplatu, potpis ovlaštene osobe i pečat organizacije.

 

Dakle može se račun izdati i u drugoj valuti osim u hrvatskim kunama uz gore navedene uvjete.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva